PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost Vivadzen s.r.o., IČO: 14396238, se sídlem Freyova 82/27, Vysočany, 190 00 Praha 9 (dále jen: „správce”).
 • 1.2 Kontaktní údaje správce jsou 
  • adresa: Freyova 82/27, 190 00 Praha 9-Vysočany
  • email: shop@vivadzen.cz
  • telefon: 605 00 47 47
 • 1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplněné internetové rezervace vstupenek, registrace na webových stránkách nebo na pokladně kulturních akcí.

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
  • oprávněný zájem správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby
 • 3.2 Účelem zpracování osobních údajů je
  • souhlas se zpracováním osobních údajů pro nepersonalizovanou reklamu
  • souhlas se zpracováním osobních údajů pro personalizovanou reklamu: abychom Vám mohli zasílat informace a reklamu, které odpovídají Vašim osobním zájmům, analyzujeme Vaše zakoupené vstupenky, Vaši účast na našich reklamních akcích a Vaše využívání našich elektronických služeb. Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: email, věk, pohlaví, nákupní chování: místo nákupu (kulturní akce), frekvence navštívených akcí, zjištění podobnosti s jinými našimi zákazníky
  • vyřízení Vaší rezervace vstupenek; při rezervaci vstupenek jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno příjmení, email a mobilní telefon); osobní údaje slouží k ověření rezervace a k zaslání informací o provedené rezervaci na email a přes SMS
  • vyřízení Vaší elektronické vstupenky „e-vstupenka“; e-vstupenka je vybavená číselným čárovým kódem, kterou zákazník obdrží ve formátu PDF pro vytištění na vyplněný email a bude zaslána na mobilní telefon ve formě SMS, to vždy po objednání a úhradě vstupenky přes internet
  • souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit
  • pro statistické účely zpracováváme Vaše osobní údaje v anonymizované podobě za účelem průzkumu trhu a veřejného mínění; proti tomuto zpracování údajů můžete kdykoli podat námitku bez uvedení důvodů; k podání námitky zvolte možnost kontaktu uvedeného v čl. I. odst. 4 těchto podmínek zpracování osobních údajů
  • zpracování za účelem statistik návštěvnosti webových stránek
 • 3.3 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

4. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

 • 4.1 Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu trvání smluvního vztahu)
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu
 • 4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje.

5. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

 • 5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání služeb a realizaci plateb na základě smlouvy
  • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu
  • zajišťující marketingové služby
 • 5.2 Správce údajů využívá pro mailingové služby v rámci přímého marketingu společnost mimo EU sídlící v Americe. Předávané osobní údaje jsou jméno, příjmení, emailová adresa.
 • 5.3 Správce údajů nemá v úmyslu předat další osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. VAŠE PRÁVA

 • 6.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek
 • 6.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • 7.1 Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • 7.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • 7.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 8.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • 8.2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového nebo tištěného formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • 8.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 9. 5. 2023.